Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Ер барлыгы сочинение


Ер барлыгы сочинение


Икенче аерымлыкка Галиябану бел?н Х?ятны? эчке матурлыгына хас сыйфатлар арасында аерма булуны керт?без. Бу ис? эшне? сыйфатын шактый т?шер?г? китер?. Мне интересно, есть ли у Вас какие-либо проблемы с выполнением домашнего задания. Моны? ис? сур?тл?? характерындагы сочинениел?р язганда гына т?гел, укучыны? табигать к?ренешл?рен тасвирлауны тал?п ит? торган эшл?ренд? д? н?ти??се к?ренерг? тиеш. Сочинение — ?зе? яза торган теманы а?лап, фикерл?ре?не билгеле т?ртипт?, эзлеклелект?, ачык итеп язмача бир? бел?. Якупов, «Х?кем алдынан» картинасын язу турында ист?лекл?р. Мен? шушы чорда беренче карашка гади булып к?ренг?н, ?мма бу катлаулы эшк? зыян китер? торган кимчелекл?р бел?н д? очрашасы?. ?йл?н?-тир? тып-тын, ара-тир? чыпчыклар чыркылдашканы ишетелеп куя. ??лилне? тормышыннан, к?з карашыннан н?рс?л?р а?лашыла? ?ир й?зенд? икм?кт?н д? изге н?рс? бармы ик?н?! Л?кин ул принц кебек киенг?нд? д? ?зен р?х?тт? тоймады: ул чакта ?зен ут эченд? хис итте, х?зер мен? суга китереп ташладылар. Камал — комедия остасы» диг?н темага сочинение язу ?чен, авторны? «Беренче театр», «Безне? ш???рне? серл?ре», «Б?л?к ?чен» комедиял?рен укыгыз, ??р комедиясе буенча фикерл?регезне караламага язып барыгыз. Сочинение язарга ?йр?т? ?злексез процесс буларак алып барылырга тиеш. ?г?р укучы теманы? идея эчт?леген ачардай эпиграф сайлаган ик?н, бу, ?лб?тт?, хупланырга тиеш. Дим?к, сочинениене у?ышлы язу ?чен гомуми тал?пл?рне бел? бел?н берр?тт?н, м?ст?кыйльлек ??м тагын бер м?рт?б? м?ст?кыйльлек диг?н фикерне д? ист?н чыгармаска кир?к. «Сабантуй», «Татарстан яшьл?ре» газеталарына даими р?вешт? к?з?т? ясап бару ??м шундагы материаллар нигезенд? укучыларны м?кал?л?р, х?б?рл?р язарга ?йр?т? д? у?ай н?ти??л?р бир?ч?к. Малай а?а зур р?хм?т ?йт?. Л?кин Галия ирене? бу карашларын бер-бер артлы ?имер? бара: ул коллективтан аерылмый, ??м?гать эшл?ренд? катнаша, ана да була, укуын да д?вам иттер?. Ул — ?срар Галиевне? «Т?нге ?ыр» ?с?ре. К?зге я?гыр к?нн?ренд?, затлы каурыйларын чылатудан куркып, агач куышында ачлы-туклы гомер уздырган зур чуар тукран, кышкы салкын к?нн?р урнашкач, ??р к?н ирт?к торып эшк? тотына: «Тук-тук-тук». Икм?к — игенчене? ?ан ?ылысы, ?ир-анага кадер-х?рм?те. Мондый укучылар ?чен теманы т?рл?ндеребр?к, м?ст?кыйль фикерг? эт?р? торганрак итеп бир? файдалы. Сочинениел?р ?чен темалар еш кына шигырьл?рд?н алынып, цитата р?вешенд? бирел?. Галия якын м?н?с?б?тк? кер? торган кешел?р арасында тормышка карашларны? да берд?м булырга тиешлеген а?ламый ?ле, тышкы матурлык бел?н исереп, Иск?нд?рне? тозагына эл?г?. Сочинениег? х?зерлек барышында укытучы укучыларда Туган ил, Туган як, милл?тара дуслык, Туган якны илне ярату т?шенч?л?рене? эчт?леген тагын да ки??йт? ??м тир?н?йт? ?стенд? эшл?рг? тиеш. Бер составлы ??мл?л?рне кабатлау. Нинди материалны сайлап алырга?


Ул турыдан-туры туган тел д?ресл?рен? карый, шуны? бел?н берг? укучыларда телд?н ??м язма с?йл?мне? практик к?некм?л?рен формалаштыру, аларга белем ??м т?рбия бир?, фикерл?? д?р???сен ?стер? бел?н берг? алып барылырга тиеш.


Яш?? к?че — икм?кт?. Шуларны? 4 се — м?кт?пт?, ? калганнары ?йд? яздырыла. Аны сакал-мыек ?ск?н каратут й?зле, сызылып китк?н озын кашлы, очкын ч?чеп торган к?зле, яндырып ала торган карашлы итеп ясадым. Укучылар язып килг?н бер язманы т?къдим итик: Икм?кне? кадерен бел Икм?к! Д?ньяда и? зур китапхан? — Россия д??л?т китапхан?се. «Муса абый» повестен укыгач... Шулай булмасын ?чен IX сыйныфта сочинение язарга ?йр?т?г? программада каралган вакытны тиешенч? файдаланырга ??м VI — XI сыйныфларда да бу эшне шулай д?вам ит?рг? кир?к. Шу?а к?р? м?кт?пт? язма с?йл?м телене? и? к?п кимчелеге эчт?лек бел?н телен? туры кил?. Х?ят, ?йтеп ?тк?небезч?, аз таралган ??м тормышта сир?к очрый торган тип. Ирекле сочинениел?рне д?, ?д?би ?с?рл?рг? нигезл?неп, т?рле жанрларда язарга м?мкин. Бу укучыларны т?рле чыганаклардан эзл?нерг? ?йр?т?, сочинениене т?рле жанрларда язарга м?мкинлек бир?. V сыйныфта «Икм?кне? кадерен бел» диг?н темага сочинение язарга ?йр?т? д?ресен? тукталыйк.

You may look:
-> конспект занятия рисование козленок задачи
Бу китапны укырга онытмагыз.
-> ответы на тетрадь 7 класс данилов косулина история россии
ер барлыгы сочинение

Видео по теме

:
Гажайыпстанга Саяхат
-> конспект коррекционного занятия близко далеко север юг
?мма Галия югалып калмый, югары уку йортын т?мамлый ??м ?др?с авылында ?лк?н табиб булып эшли башлый.
-> видео урок уход за новорожденным с первых дней жизни
Туган ягыма кыш килде Алтын к?з кит?г?, таягына таянып, ап-ак сакаллы кыш кунакка килде.
-> видео уроки алгебра 9 класс
Калган аерымлыклар т?б?нд?гел?рд?н гыйбар?т.
->SitemapЕр барлыгы сочинение:

Rating: 90 / 100

Overall: 62 Rates